::ASSALAMUALAIKUM~PEACE BE UPON US :: AHLAN WASAHLAN:: SELAMAT DATANG

Sunday, September 28, 2008

peristiwa penting dibulan ramadhan

Sedikit perkongsian dri kawan…dpt kite menghayati akhir2 ramadhan nie..


1. Turunnya AI Qur’anul Karim

2. Perang Badar Kubro

Inilah perang pertama dalam sejarah Islam. terjadi pada tanggal 17 Ramadhan 3 H. Perang badar, juga biasa disebut dengan Yaumul Furqon, atau hari pemisahan antara hak dan bathil. Tiga ratus kaum muslimin , berhadapan dengan kaum musyrikin yang memiliki persenjataan lengkap, termasuk 900 unta dan 100 ekor kuda. Atas izin Allah, dan berkat keimanan Rasulullah dan para sahabat, kaum muslimin menang. Peristiwa ini dceritakan Allah dalam Surat AI-Anfal.

3. Perang Tabuk

Perang kaum muslimin melawan pasukan Romawi ini terjadi pada tahun 9 H. Sebagian peristiwanya diabadikan dalam surat At Taubah. latar belakang perang adalah karena terbunuhnya duta Rasulullah saw, Harits bin Umair di tangan Syurahbil bin Amr Al Ghassany, ketika AI Harits membawa surat Rasulullah untuk pemimpin Bashra

4. Pernikahan Rasulullah dengan Saudah

Saudah binti Zam’ah bin Qais adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah setelah wafatnya Khadijah. Dalam kitab sirah disebutkan bahwa Rasulullah menikahi Saudah pada bulan Ramadhan, tahun 10 setelah Rasul diangkat menjadi Nabi. Saudah sendiri wafat di Madinah pada bulan Syawwal tahun 54 H, di akhir kekhalifahan Umar bin Khattab ra.

5. Wafatnya Khalid bin Walid ra, 18 Ramadhan 21 H

Khalid bin Walid, yang digelari Rasulullah dengan Saifullah Maslul (pedang Allah yang terhunus) masuk Islam pada tahun ke 8 Hijrah setelah peristiwa Hudaibiyah. Perang pertama yang diikuti Khalid adalah perang Mu’tah. Dalam perang ini, Khalid melakukan pertempuran luar biasa. la mengambil panji Islam setelah tiga panglima sebelumnya, Zaid, Ja’far dan Abdullah bin Rawahah gugur syahid. Akhirnya Allah membe­rikan kemenangan kepada kaum muslimin.. Khalid wafat di zaman pemerintahan khalifah Umar bin Khattab. jenazahnya disolatkan oleh Umar ra.

6. Wafatnya Ali ra, 17 Ramadhan 40 H

Ali bin Abi Thalib, Ma­suk Islam saat berusia 7 tahun dan terlibat dalam berbagai peristiwa besar di awal-awal sejarah Islam. Kecuali pada peristiwa perang Tabuk, karena Rasulullah saw memerintah­kannya untuk menjaga keluarganya.

Ali termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Menikah dengan puteri Rasulullah, Fathimah az-Zahra. Ali menemui syahidnya pada usia 58 tahun oleh tikaman Abdurrahman bin Muljam di Kufah, pada hari Jum’at, 17 Ramadhan. Jenazahnya dimandikan oleh anaknya Hasan dan Husein, serta Abdullah bin Ja’far.

7. Penaklukan kota Andalusia

Terjadi di bulan Ramadhan 91 H. Dalam sejarah disebutkan, inilah saat pertama pasukan Islam memasuki Andalus, dipimpin oleh Tharif Birbiri yang melanjutkan perjuangan AI Fatih Musa bin Nushair. Dalam penaklukkan Andalus ini juga dikenal pahlawan Islam bemama Thariq bin Ziad. Thariq memperkuat kekuasaan Islam atas Andalus pada tahun 92 H, yang juga terjadi pada bulan Ramadhan.

8. Wafatnya Ibnul Mubarak

Namanya Abu Abdurrahman Abdullah bin Mubarak, tokoh generasi Tabi’in yang terkenal dengan keshalihan dan ilmunya. Abbas bin Mush’ab mengatakan tentang Ibnu Mubarak, “Ibnu Mubarak telah menghimpun ilmu Hadits, Fiqih, Bahasa Arab, keberanian, dan perdagangan.” Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa Ibnu Mubarak merupakan orang yang paling semangat di zamannya dalam menuntut ilmu. la menurut Imam Ahmad, pergi ke Yaman, Mesir, Syam, Bashrah dan Kufah. Ibnul Mubarak wafat pada Ramadhan 181 H.

9. Perang Zallaqah

Perang ini terjadi pada bulan Ramadhan tahun 480 H. Zallaqah merupakan nama tempat yang terdapat di Andalusia, berdekatan dengan kota cordova. Dalam peperangan ini, kaum muslimin mampu mengusir pasukan musuh yang dipimpin oleh Alvonso VI. Sebelumnya Alvonso VI sesumbar dan mengancam penguasa muslim di Andalus Mu’tamid bin lbad Sultan, bahwa pasukannya akan mampu merebut kota Andalus. Adalah Yusuf bin Tasyfin, komandan perang Zallaqah yang berhasil mengalahkan pasukan musuh.


10. Kelahiran tokoh Sosiologi Islam, Ibnu Khaldun

Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, lahir pada 2 Ramadhan 732 H. Karya Ibnu Khaldun yang paling femes adalah kitab Muqaddimah. Ibnu Khaldun mendapat julukan sebagai pendiri ilmu sosiologi yang diakui oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Ibnu Khaldun sendiri wafat pada tahun 808 H. di Mesir pada saat kekuasaan Nashir Ilidiinillah.

No comments: